CARITAS

CARITAS   (charitas, łac. carus — drogi, cenny)

miłość do bliźniego podyktowana miłością do Boga.

            Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, której historia sięga lat 20. XX wieku. W swojej dzisiejszej działalności dociera do setek tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami.

Początki formalnego istnienia Caritas Diecezji Tarnowskiej sięgają końca okresu międzywojennego. 1 marca 1937 biskup Franciszek Lisowski erygował Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej, zatwierdził jego statut i nadał mu osobowość prawną. Do ukonstytuowanego Związku włączono wszystkie diecezjalne stowarzyszenia dobroczynne, a także ochronki, domy starców, szpitaliki, sierocińce i Dom Nieuleczalnie Chorych w Tarnowie. Jeszcze przed wojną Caritas uruchomiła szwalnię i „nasze stragany”, zaczęła szkolić instruktorów charytatywnych i wydawała „Tygodnik miłosierdzia”. Okres II wojny światowej nie tylko nie przerwał działalności tarnowskiej Caritas, lecz, pomimo trudnych czasów okupacji, jeszcze bardziej ją zintensyfikował.

Dziś trudno sobie wyobrazić misję Kościoła Tarnowskiego bez Caritas. Wrosła ona w życie diecezji i służy urzeczywistnianiu posługi miłości, jaką Kościół pragnie nieść każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbardziej potrzebującemu.

Nazwa „Caritas” jest dobrze znana mieszkańcom naszej diecezji, zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom, akcjom pomocy i licznym ośrodkom, jak też poprzez pomoc świadczoną w parafiach w sytuacjach pojedynczych ludzkich czy rodzinnych dramatów i nieszczęść.

Obecnie (2020 r.) Caritas Diecezji Tarnowskiej dysponuje 6 domami, w których funkcjonuje 9 wyspecjalizowanych placówek, 6 świetlicami dla dzieci i młodzieży; prowadzi i wspiera 13 kuchni dla ubogich – więcej informacji na stronie https://caritas.diecezja.tarnow.pl/

W blisko 400 parafiach istnieją Parafialne Zespoły Caritas, w których działa kilka tysięcy wolontariuszy. To Proboszcz powołuje  Zespół Caritas w swojej parafii, przedstawiając go do zatwierdzenia przez CARITAS diecezjalną. Proboszcz z urzędu jest przewodniczącym Zespołu i odpowiada za niego przed biskupem diecezjalnym. Proboszcz powołuje i odwołuje bezpośrednio kierującego Zespołem, troszczy się także o formację charytatywną członków Zespołu.

Do najważniejszych zadań Parafialnego Zespołu CARITAS należą:

  • animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości;
  • rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy;
  • organizowanie pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.

 

W naszej parafii pod koniec 2018 roku powołano Parafialny Zespół Caritas. Proboszcz zaangażował 5 osób, które na miarę tak małej społeczności starają się wypełniać zadania które są im przypisane.

Post Author: A M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.